bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Project Boeren op Hoog water kan bijdragen aan vinden oplossingen veenweidegebieden

Datum18 juli 2022

“De provincie Zuid-Holland wil blijven investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.”

Dat zei gedeputeerde Meindert Stolk op 15 juli bij de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Programmaleider Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) overhandigde de gedeputeerde daar de eerste tussenrapportage van het onderzoek naar Boeren bij Hoog Water over de jaren 2020 en 2021.

071522pzh_4
Programmaleider Frank Lenssinck overhandigt de tussenrapportage aan gedeputeerden Meindert Stolk en Jeannette Baljeu.

Een hogere grondwaterstand is een belangrijke maatregel om bodemdaling en broeikasgassen uit veen te verminderen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Dit vraagt van boeren een andere bedrijfsvoering. Het programma onderzoekt in de praktijk of een melkveebedrijf bij een hoge grondwaterstand duurzaam én economisch rendabel kan worden gerund. Het onderzoek is onderdeel van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’. Overheden, kennisinstellingen, de agrarische sector, bewoners en het bedrijfsleven werken hierbij gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling door innovatieve pilots en experimenten uit te voeren.

Praktijkervaring waardevol

De eerste resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om te boeren bij een hoge grondwaterstand van rond 20 cm onder maaiveld (waarbij de uitstoot van broeikasgassen minimaal is) zijn hoopgevend. Hoewel de onderzoeksperiode nog te kort is om harde conclusies te trekken, bleven een aantal negatieve effecten vooralsnog uit. Zo bleef bijvoorbeeld de draagkracht van de percelen met een hoge grondwaterstand en beweiding vergelijkbaar met die met een lagere grondwaterstand en bleef de grasproductie redelijk op peil.

Onderzoek continueren

“Dit laat zien dat het waardevol is om met hoge grondwaterstanden te experimenteren: het onderzoek levert nieuwe informatie op over wat er in de praktijk kan en niet kan", aldus Stolk. "Het is belangrijk om over een langere periode te kijken wat er gebeurt. Daarom ondersteunen we dit programma ook nog de komende drie jaar. Een mooi voorbeeld hoe we als provincie samen met de boeren willen werken aan een duurzame en vitale landbouw in Zuid-Holland.”

Het onderzoek zal de komende 3 jaar worden voortgezet onder de vlag van het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP-NL). Het hele rapport is te lezen via de website www.veenweiden.nl.

Nieuwsoverzicht