bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Regieoverleg Bodemdaling (RoB)

Datum23 maart 2023

Het Platform Slappe Bodem (PSB) zet zich al jaren in voor bewustwording en agendering rondom bodemdaling in bebouwd en landelijk gebied. Dit betekent onder andere dat lobby wordt gevoerd op Rijks-, regionaal en lokaal niveau. Vanuit die rol is het platform ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

Om ook na de afronding van de Regio Deal zicht te houden op een samenhangende aanpak van bodemdaling heeft het PSB met de ministeries die betrokken zijn bij de Regio Deal bodemdaling Groene Hart gesproken over het oprichten van een ambtelijk overleg – het regieoverleg bodemdaling (RoB). In het Regieoverleg zullen de ministeries van BZK, I&W en LNV en de betrokken koepels (VNG, UvW, IPO) vertegenwoordigd zijn. Het doel is om een integrale benadering van het beleidsthema bodemdaling op nationaal niveau te bewaken.

Er worden vier thema’s onderscheiden:

  • Landelijk gebied;
  • Nationaal programma Aanpak Funderingen;
  • Openbare ruimte en infrastructuur;
  • Nieuwbouw.

Binnen deze thema’s zal worden gekeken naar lopende nationale programma’s, projecten en onderzoeken. Wat gebeurt waar, wat raakt aan elkaar, welke consequenties zijn er te verwachten en welke acties zijn er nodig? Het Platform Slappe Bodem zal een coördinerende rol op zich nemen en in het eerste kwartaal van 2023 een verdere verkenning uitvoeren voor de oprichting van het RoB. De kennisvragen die het RoB formuleert zullen worden belegd bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF). Met de totstandkoming van het Regieoverleg wordt de overlegstructuur van de Regio Deal gewaarborgd voor de toekomst.

nieuwsbrief-rdbgh_artikel-rob_copyright-platform-slappe-bodem-vincent-basler_nieuws
© Copyright Platform Slappe Bodem-Vincent Basler
Nieuwsoverzicht