foto-1-excursie-bloemendaal

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Trefpunt Regiodeal

Datum22 december 2022

Beste Regio Deal bodemdaling medewerkers,

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart bestaat uit 28 projecten. Twee keer per jaar worden Trefpuntbijeenkomsten georganiseerd voor alle betrokkenen binnen de Regio Deal. Tijdens deze bijeenkomsten worden kennis en ervaring uitgewisseld om zo handelingsperspectief te bieden voor bewoners, bedrijven en overheden over het omgaan met de effecten van bodemdaling. Op 24 november jl. was er weer zo’n fysiek Trefpunt. Onderstaand vind je een korte impressie van de dag. Heb je de bijeenkomst gemist? Dan hopen we dat je er bij het volgende Trefpunt op 13 of 20 april weer bij bent!

Dit keer was de verzamellocatie het nieuwe Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in het Arti Legi gebouw op de Markt in Gouda. Iedereen werd welkom geheten door de directeur van het Kenniscentrum Corné Nijburg. Het Kenniscentrum verzamelt en ontsluit kennis over bodemdalings- en funderingsproblemen. Arti Legi wordt momenteel verbouwd en zal medio april 2023 haar deuren voor het publiek openen. Het gebouw wordt al wel gebruikt voor vergaderingen.

Michel Klijmij-Van der Laan, bestuurlijk voorzitter van de Regio Deal nam het stokje van Corné over en schetste kort waar we nu staan met de Regio Deal en waar we het komende jaar met de afronding van de Regio Deal naartoe willen. Uiteraard is dit geen einde en zal de kennis die uit de Regio Deal voortkomt goed worden geborgd bij het Kenniscentrum Bodemdaling. Mogelijk krijgt een aantal projecten ook nog een doorstart.

Om ook de praktijk te bezoeken, was het tijdens dit Trefpunt weer mogelijk om deel te nemen aan excursies. Namelijk Polder Bloemendaal of Restveen in transitie. Hieronder tref je een korte impressie van de excursies.

foto-2-excursie-bloemendaal

Polder Bloemendaal

De excursie Polder Bloemendaal bracht ons naar het weiland waar Stichting Weids Bloemendaal de Pilot Polder Bodemdaling is gestart. In het project zijn eerder o.a. een wandelnetwerk gerealiseerd en landschapselementen hersteld. In 2018 is het project Bodemdaling gestart, waarbij een onderwaterdrainagesysteem is ontworpen die de stand van het grondwater actief beheert.

Een deel van het weiland is gedraineerd en ander deel niet (ter referentie). In het veld staat meetapparatuur voor het monitoren van diverse parameters, zoals grondwaterstand, bodemvocht, zuurstof, CO2 en CH4 emissie, bodemdaling en inlaatwater. Verder staan er zonnepanelen en windmolentjes voor de energie die nodig is voor de monitoring en het beheer van het infiltratiesysteem.

Dirk van der Eijk en Arie Jan Broere namen de mensen het veld in. Frouke Hoogland (Acaciawater), Ko van Huissteden (Kytalyk Carbon Cycle Research) en Arjan van Drunen (Barth Drainage) lieten de werking van de apparatuur zien en lichten dit toe. Ook de ervaringen van afgelopen zomer kwamen aan bod. Deze zomer was uniek vanwege de extreme droogte.

Er is ook een filmpje gemaakt over dit project. Meer informatie over dit project vind je hier.

foto-1-excursie-restveen

Restveen in Transitie

Deze excursie bestond uit een busrit door het gebied. Bert Mens gaf tijdens diverse stops informatie over het restveengebied.

Het Restveengebied rondom Moordrecht is gelegen in het laagste deel van de Zuidplaspolder; de diepste polder van Nederland. Het huidige agrarisch veenweidegebruik is hier op de lange duur eindig, want dat kan alleen met dure technische (waterbeheer) maatregelen die niet in verhouding staan tot de (agrarische) baten. Doel van dit project is de transitie van een klassiek agrarisch veenweidelandschap naar een toekomstbestendig groenblauw, multifunctioneel landschap.

Drie overheden werken samen voor de transitie van het restveen nabij Moordrecht: de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas.

Onlangs heeft de Stuurgroep Restveen afspraken gemaakt over het uitwerken van een toekomstperspectief voor de bewoners en grondgebruikers (ondernemers) van het plangebied waar de bodemdaling urgent is.

Omdat veel boeren neveninkomsten hebben gezocht, is er grote ‘verrommeling’ in het gebied. Het vraagt een langjarig ontwikkelproces om een goed perspectief voor dit gebied te ontwikkelen met een ander grondgebruik en verdienmodellen voor de boeren.

Meer informatie over dit project vind je hier.

Nieuwsoverzicht