schermafbeelding-2024-02-05-om-09.34.56

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Adema neemt resultaten Regio Deal bodemdaling Groene Hart in ontvangst

Datum 5 februari 2024

27 innovatieve projecten om bodemdaling de baas te worden

Op 5 februari 2024 overhandigde Michel Klijmij-van der Laan als bestuurlijk trekker de resultaten van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart aan demissionair minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurde tijdens het slotevenement van de Regio Deal, in de vorm van een magazine. Daarin staan de resultaten en handelingsperspectieven beschreven die de 27 Regio Deal-projecten hebben opgeleverd. “Er is heel veel nieuwe kennis vergaard over het beter omgaan met en tegengaan van bodemdaling. De uitdaging is nu om deze verder te ontwikkelen, te verspreiden en in de praktijk te brengen, binnen Nederland en mogelijk ook daarbuiten”, aldus Michel Klijmij-van der Laan.

Demissionair Minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam het magazine met veel interesse in ontvangst. Hij benadrukte het grote belang om met innovatieve oplossingen te komen voor het omvangrijke en kostbare probleem van bodemdaling. “Met deze Regio Deal is een belangrijk fundament gelegd voor een vernieuwende aanpak, met concrete handelingsperspectieven. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit thema met alle betrokken ministeries op te pakken”

schermafbeelding-2024-02-05-om-09.50.29

Nieuwe kennis voor kostbare bodemdalingsproblemen

Het Groene Hart en andere veengebieden hebben al jarenlang te maken met bodemdaling door zetting, inklinking en oxidatie van veengrond. Dat leidt tot de CO 2 -uitstoot vanuit veengebieden, landbouwgebied dat minder geschikt wordt voor traditioneel gebruik en met name in de stedelijke gebieden tot miljarden euro’s aan kosten voor herstel en onderhoud van de openbare ruimte. Uit een gezamenlijke aanvraag bij het Rijk van acht regionale overheden, kennisinstellingen, de agrarische sector, bewoners en het bedrijfsleven ontstond in 2018 de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. In de periode van 2019 tot en met 2023 werden 27 innovatieve ideeën en experimenten ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op een nieuwe aanpak en op het vergaren van nieuwe kennis om bodemdaling effectief te bestrijden. De projecten waren verdeeld over de thema's stad, land en kennis.

Veel diversiteit in projecten

Binnen de genoemde thema’s stad, land en kennis zijn 27 projecten gerealiseerd. De uitkomsten daarvan zijn divers en toepasbaar. Zo is er bijvoorbeeld onderwijs ontwikkeld waarmee jonge boeren veenbewust kunnen ondernemen en hun bedrijf kunnen runnen bij een hogere grondwaterstand, lijkt het concept van een klimaatbestendige drijvende wijk technisch, juridisch en economisch haalbaar én kunnen professionals met de Toolbox voor Bodemdaling in Steden tot een goed gefundeerde analyse en aanpak van bodemdaling in bebouwd gebied komen. Ook is er een stevige wetenschappelijke basis gelegd voor het gebruik van lichtgewicht ophoogtechnieken, is er nieuwe kennis verworven over lisdoddeteelt in veengebieden als mogelijke maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasuitstoot en is er een nieuw ondergrondmodel ontwikkeld dat nauwkeurigere informatie geeft over de verdeling van slappe bodemlagen in de ondergrond en helpt om bodemdaling beter te voorspellen.

Nu doorpakken

“Met de Regio Deal bodemdaling Groene Hart is heel veel nieuwe kennis verworven”, bevestigt ook Corné Nijburg, directeur van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF). “Als KBF nemen wij het stokje nu over. Samen met kennisvragers en -aanbieders zullen wij dicht bij de uitvoeringspraktijk nog meer nieuwe kennis ontwikkelen, bestaande kennis verder verdiepen en ervoor zorgen dat alle kennis en handelingsperspectieven gemakkelijk toegankelijk worden voor alle partijen die met bodemdaling te maken hebben. Want het belang om bodemdaling samen de baas te worden, is groter dan ooit! Juist samenwerken en kennis delen zijn de sleutels tot een succesvolle aanpak van bodemdalingsproblemen.”

Meer informatie

Meer informatie over alle projecten is terug te vinden in het Magazine ‘Innovatieve inzichten voor het beter omgaan met bodemdalingsvraagstukken’

Nieuwsoverzicht