bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Bodemdaling Polder Bloemendaal

ProjectsoortLand
IndienerStichting Weids Bloemendaal

Stichting Weids Bloemendaal gaat het project ‘bodemdaling Polder Bloemendaal’ uitvoeren. Dit project is gericht op het beheren van cultureel, historisch waardevol veenweidelandschap.

still_polder-bloemendaal

De manier van beheren moet ervoor zorgen dat het in stand blijft, economisch perspectief blijft houden en aantrekkelijk blijft voor weidevogels en bezoekers. Dit wordt gedaan door het grondwater actief te beheren om verdere veenafbraak en daardoor uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling te minimaliseren. Er wordt gestart met een pilot om de processen van veenafbraak en het beperken daarvan gedurende 5 jaar te volgen en te begrijpen. De stichting heeft de manier van actief grondwaterbeheer specifiek ontworpen voor veenweidegebieden met geringe drooglegging. De ambitie is om vanuit de pilot die manier van actief grondwaterbeheer uit te rollen over het gehele veenweidegebied van Polder Bloemendaal. In juli 2021 is een infiltrerende drainagesysteem aangelegd op het pilot perceel.

Gemonitord worden: drainwaterstand, grondwaterstand, bodemvocht, bodemlucht, bodemtemperatuur, emissie CO2 en CH4, bodemdaling, slootwaterstand, in- en uitstroom van water en neerslag. De monitoring is gestart in 2022. De resultaten worden opgenomen in jaarlijkse tussenrapportages. De eerste is voorzien eind 2022.

Nadere informatie is te vinden op de website www.stichtingweidsbloemendaal.nl.

Partners

Acaciawater, Broere-irrigatie, Kytalyk Carbon Cycle Research, Barth Drainage, Grondeigenaar (veehouder), Campus Gouda.
Universiteiten/Kennisinstituten (adviserend): WUR/VIC/VU/Louis Bolk/Deltares
Financiers: Rijk (Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, 2de tranche), Platform Groene Hart Werkt, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Gemeente Waddinxveen, Ondernemersfonds Waddinxveen, Grondeigenaar, Broere-Irrigatie.

polder-bloemendaal_750
Foto Cornelis Bremmer

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met een van de projectleiders: Dirk van der Eijk en Arie Jan Broere

Projectenoverzicht Land