bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Bodemdaling Polder Bloemendaal (2)

ProjectsoortLand

In 2017 is de Stichting Weids Bloemendaal opgericht. De Stichting heeft als doel het veenweidelandschap in Polder Bloemendaal in stand te houden. Een onderdeel daarvan is het project ‘Bodemdaling Polder Bloemendaal’ waarbij een onderwaterinfiltratiesysteem is aangelegd om de grondwaterstand te reguleren. In het proefveld is een deel van het weiland gedraineerd en ander deel niet (ter referentie). Het infiltratiesysteem is speciaal ontworpen voor dit gebied. De onderwaterdrains hebben kleppen bij de sloot waarmee de in- en uitlaat van water gereguleerd kan worden.

Een jaar volop gemeten

Na een aanloopperiode is het project in 2022 echt van start gegaan en is er nu een jaar volop gemeten. Er wordt gemeten aan diverse parameters zoals grondwaterstand, bodemvocht, zuurstof, uitstoot van CO2 en methaan, bodemdaling en inlaatwater. De meetsystemen werken draadloos zodat de monitoringsresultaten continue volgbaar zijn en de schuiven op afstand ingesteld kunnen worden. Voor de energie die nodig is voor de meetapparatuur en het beheer van het infiltratiesysteem zijn zonnepanelen en windmolentjes op een ponton in de naastgelegen sloot geplaatst. Om ook ‘s nachts en bij windstil weer de metingen te continueren wordt het surplus aan energie met een innovatief systeem in het veld opgeslagen.

nieuwsbrief_rdbgh_nieuwsbriefartikel-polder-bloemendaal_land-polder-bloemendaal

Over het hele veenweidegebied

Het rondkrijgen van de benodigde financiering voor het project was een flinke uitdaging. Dankzij een substantiële, meerjarige bijdrage vanuit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart en van meerdere medefinanciers kan het project gedurende vijf jaar worden uitgevoerd. Door meerjarig te meten kan er een goed beeld gevormd worden van de grondwaterstand en de processen van veenafbraak en bodembeweging onder verschillende weersomstandigheden. Het systeem van grondwaterbeheer in het proefperceel om verdere veenafbraak, broeikasgasuitstoot en bodemdaling te minimaliseren moet ervoor zorgen dat de polder in stand blijft, economisch perspectief blijft houden en aantrekkelijk blijft voor weidevogels en voor bezoekers. De ambitie is om deze manier van grondwaterbeheer op termijn verder uit te rollen over het gehele veenweidegebied van Polder Bloemendaal. In het project wordt samengewerkt door lokale overheden, inwoners en gebiedspartners. Daarin zit ook de grote kracht: er wordt gezamenlijk gewerkt aan een integrale aanpak met oog voor de klimaatopgave en voor natuurbeheer in de polder.

De bevindingen vanuit de pilot worden opgenomen in jaarlijkse tussenrapportages en een eindrapportage na afloop van het project in 2025. Dit voorjaar wordt de eerste tussenrapportage opgeleverd. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.stichtingweidsbloemendaal.nl en op de website van het KBF. Er is ook een filmpje gemaakt over dit project:

screenshot-2023-03-13-at-10.52.50
Projectenoverzicht Land