bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld

ProjectsoortLand
IndienerVeenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is aanjager voor innovaties en werkt aan thema’s die zijn vastgelegd in het meerjarenprogramma Veerkracht in Veenweiden.

23-platformfunctie-vic

Vooral de gevolgen van bodemdaling vragen nu extra inspanningen van het VIC, op meerdere vlakken. Zoals de vernatting van de veenbodem, het ontwikkelen van natte teelten en aandacht voor de watervraag. Het VIC wil voldoen aan de vraag vanuit waterschappen, rijk en provincies. Door inzicht te geven in door haar ontwikkelde en geteste innovaties voor bodemdaling en broeikasgasemissies in het landelijk gebied. En via de uitrol van deze innovaties naar de praktijk.

De belangstelling voor de activiteiten van het VIC en de behoefte aan informatie over ontwikkelingen in de veenweiden is gedurende de loop van het project alleen maar toegenomen. Diverse grote en kleine gezelschappen (bestuurders en ambtenaren van rijk, provincies en waterschappen, studenten, gebiedscollectieven, …) zijn ontvangen. Ze kwamen om meerdere innovaties te zien en te bediscussiëren. En om de relatie met beleidsontwikkelingen (stikstofdossier) en andere activiteiten te horen, zoals andere regiodeal projecten en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Ook is kennis gedeeld via nieuwsbrieven, filmpjes en tijdens webinars. Op die laatste middelen is extra ingezet in de periodes dat door Corona fysieke bezoeken niet of beperkt mogelijk waren. Opvallend is dat de belangstelling vanuit het onderwijs voor de veenweiden is toegenomen.

Partners

Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, KTC Zegveld, Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling, Innovatief programma Veen, WUR Livestock R., PPP-Agro Advies, Louis Bolk Instituut

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Erik Jansen

Projectenoverzicht Land