bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Actualisatie en uitbreiding van het meetnetwerk in Zegveld

ProjectsoortLand
IndienerSTOWA

Het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen in het veenweidegebied met 1 megaton CO2-equivalent per jaar is een belangrijke klimaatdoelstelling. Droogvallende veengrond klinkt in en oxideert, met CO2 uitstoot als gevolg.

project-43

Door het grondwaterpeil te verhogen, vermindert de veenoxidatie en bodemdaling. Dit vraagt om een mix van maatregelen, waarbij onderzoek moet uitwijzen in welke mate elke maatregel bijdraagt aan de vermindering van bodemdaling en broeikasgasuitstoot. Op proefboerderij KTC Zegveld wordt hier al decennialang onderzoek naar gedaan. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) en zorgt voor een belangrijke actualisatie en uitbreiding van het meetnetwerk in Zegveld.
Voor de bodemdalingsmetingen is er met hulp van de Regio Deal een IGRS-station geplaatst in Zegveld. Met een IGRS kunnen landmeetkundige metingen met zeven verschillende technieken worden gecombineerd. Het IGRS zit in de stabiele zandondergrond en kan daarmee gebruikt worden als ijkpunt. Bovendien kunnen eventuele bewegingen in de stabiele zandondergrond worden bepaald. Het IGRS helpt om andere metingen in de omgeving beter te interpreteren, zoals metingen door satellieten vanuit de ruimte (GNSS en InSAR), vanuit de lucht (fotogrammetrie en laserscanning), en vanaf de grond (hoek- en afstandsmeting, waterpassen en relatieve zwaartekrachtsmetingen).
Na afloop van de Regio Deal wordt de meetlocatie Zegveld onderdeel van een nog te installeren landelijk meetnetwerk bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied.

Eerste bevindingen

Een van de eerste bevindingen vanuit het NOBV is dat het verhogen van het slootwaterpeil een verlagend effect heeft op de CO2-uitstoot. Bij een slootwaterpeil tussen de grofweg 20 cm en de 50/60 cm beneden maaiveld levert de combinatie met waterinfiltratiesystemen verdere vermindering van CO2-uitstoot op. Bij grotere droogleggingen (meer dan -60 cm), zien we dat de uitstoot van CO2 juist toeneemt. Verder onderzoek is nodig om te kijken waarom er dan meer CO2 vrijkomt. Voor de boer is het onderzoek naar vernatting interessant, omdat er ook koeien op het land moeten kunnen staan en dat kan minder goed op natte weilanden. Uit het onderzoek blijkt verder dat bij natte teelten en bij een hoge grondwaterstand rondom het maaiveld, de methaanuitstoot een grote rol kan spelen. Methaan is een sterker broeikasgas dan CO2, dus dan kan het onder de streep zo zijn dat er geen vermindering van broeikasgasuitstoot is. Dit wordt nog verder onderzocht.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Pui Mee Chan

Projectenoverzicht Land