bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Living Lab Boeren op Hoog water

ProjectsoortLand
IndienerProvincie Zuid-Holland

Om bodemdaling van het veenweidegebied tegen te gaan, kan het grondwaterpeil worden verhoogd. Maar ‘boeren op hoog water’ vraagt een volledig andere wijze van agrarische bedrijfsvoering dan nu, omdat de bodem veel slapper is.

17-boeren-bij-hoog-water

Daarom richt dit project zich op het ontwikkelen van een rendabel boeren(melkvee)-bedrijfssysteem op veengrond met een grondwaterstand van slechts 20 cm onder het maaiveld. Met als voordelen een minimale bodemdaling en een lagere uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Dat gebeurt in een realistische testomgeving (Living Lab), met nauwe betrokkenheid van onderzoekers, overheden en ondernemers.

Partners

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), KTC Zegveld, Louis Bolk Instituut, LTO-Noord, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, AGV/Waternet, Provincie Utrecht, Wageningen Environmental Research/Wageningen University & Research

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Jeroen Grutters

Projectenoverzicht Land