bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Boeren op hoog water

Datum21 november 2019

De bereidheid om te werken aan vernatting van de landbouw kan gestimuleerd worden door een bewezen wenkend perspectief. Daarom richt het programma ‘Boeren op Hoog Water’ zich op de ontwikkeling en uitrol van een 'Living lab' als gids naar een klimaatbestendig veenweiden.

gedeputeerde_adri_bom-lemstra_boeren-op-hoog-water

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Landbouw, provincie Zuid-Holland) benadrukt het belang van het programma: ‘Het belangrijkste is dat we kennis vergaren. We weten dat bij een hogere grondwaterstand er verminderde bodemdaling optreedt. Maar wat doet dat met de landbouw, met de veehouderij, met verdienmodellen en de CO2-uitstoot? Dat soort gegevens hebben we nodig om straks beslissingen te kunnen nemen.’ In de videoboodschap geeft zij een introductie op het programma.

Het huidige landbouwsysteem in de veenweiden in het Groene Hart lijkt tegen zijn grenzen aan te lopen. Er zijn onvoldoende handvatten om aan de actuele maatschappelijke wensen en randvoorwaarden te voldoen. Boeren op Hoog Water beoogt een aantal handreikingen te doen om de juiste keuzes te maken bij de opgaven die er liggen voor de landbouw in de veenweidengebieden vanuit klimaat, bodemdaling, vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied.

Het programma Boeren op Hoog Water is gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van een rendabel boeren(melkvee)-bedrijfssysteem op veengrond bij een hoog grondwaterpeil (circa 20 centimeter). Onder het motto ‘Je weet pas waar de grens ligt als je eroverheen gaat’ werkt het programma met een Living Lab op locatie van proefboerderij KTC Zegveld. Hier wordt in de praktijk al experimenterend bijgestuurd, zoekend naar de balans tussen de uitstoot van broeikasgassen, maatschappelijk draagvlak in de regio en een businessmodel om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is een ontdekkingstocht naar antwoord op vragen als: Waar ligt de grens van een hoog grondwaterpeil in combinatie met melkvee? Wat levert dit op het gebied van CO2- reductie en verdienmodellen?
Naast het Living Lab op KTC Zegveld gaat Boeren op Hoog Water ook samen met melkveehouders in de regio van start met deze ontdekkingstocht.

Nieuwsoverzicht