bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Voortgang Living Lab; Boeren op Hoog Water

Datum14 december 2020

Het project Living Lab; Boeren op Hoog Water heeft als doel een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact ontwikkelen. Het gaat om een verkenning van een nieuw economisch haalbaar bedrijfsmodel met melkvee, wat bovendien goed scoort op andere duurzaamheidsaspecten, zoals: waterkwaliteit, biodiversiteit en stikstofemissies. Daarmee wordt een bedrijf ook toekomstbestendig op andere aspecten dan alleen de broeikasgasemissies.

holstein-jersey-blaarkop_2op3

Living Lab; Boeren op Hoog Water is een project van het Veenweiden Innovatiecentrum en gaat om een fysieke proef op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld. Het wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, het Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies en KTC Zegveld. Op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld wordt op ruim 50 ha een vergelijking gemaakt van de effecten bij een lage (als referentie) en hoge grondwaterstand (streefpeil is -20 cm beneden maaiveld) met verschillende koeienrassen (Holstein, Jersey en Blaarkop).

Boeren op Hoog Water wordt uitgevoerd op grote schaal en is bovendien een vernieuwend project. De betrokken partijen merken dat ze dit eerste jaar nog meer in de pioniersfase zitten dan ze van tevoren hebben gedacht. Het is niet “even de grondwaterstand op -20cm beneden maaiveld zetten”. Dat niet alles gaat zoals was ingeschat, hoort bij innovatie en levert ook veel waardevolle informatie.

Het eerst jaar leert ons veel over de opschaling van waterinfiltratie onder druk naar bedrijfsniveau en over effecten op het watersysteem, slootkanten en de sponswerking van de bodem. Op de website van de hoogwaterboerderij (onder andere in de video’s Charlotte Verburg en in de vlog van 30 juli) is hier meer over te zien. Het betekent ook dat als een aantal dingen aangepast zouden worden in de projectopzet, er meer rendement uit gehaald kan worden. Daarom heeft het bestuur van de Regio Deal ingestemd met een wijzigingsvoorstel. Met de wijzigingen wordt gelijk de kans benut om mee te liften met een onderzoek van de Universiteit van Utrecht met betrekking tot biodiversiteit. Innoveren blijft een proces van leren, aanpassen en kansen benutten.

Nieuwsoverzicht